Блог

24.10.2023 article image

Модальні дієслова в англійській мові

Модальні дієслова (modal verbs) – це група дієслів, які виражають ставлення особи до певних дій чи ситуацій. Вони виражають модальність, тобто намір, можливість, необхідність або здатність щось виконувати.

 

Це такі дієслова: 

 1. Must
 2. Can and could
 3. May and might
 4. Should and ought to
 5. Shall
 6. Will and would

Модальні дієслова в англійській мові дуже різноманітні та мають багато значень, вони використовуються у як у повсякденному, так і в офіційному мовленні. Сьогодні в нашій статті детально розберемо правила та приклади їх вживання.

 

Must

 

Якщо йдеться про модальне дієслово must, воно може виражати:

 

Заборона

The doctor must not allow the patient to stand up. – Лікар не повинен дозволяти пацієнту вставати.

 

Дотримання правил, інструкцій або необхідність

Equipment must be checked before use. – Обладнання має бути перевірене перед використанням.

 

Припущення або здогадку

The house must be worth several million dollars. – Будинок, напевно, коштує декілька мільйонів доларів.

 

Can та could

 

Ці дієслова мають доволі багато значень, основні з них це:

 

Здатність (розумова або фізична)

Tom can play football really well. – Том вміє дійсно добре грати в футбол.

 

Можливість

It is cold outside, if you don’t put on your hat, you can get a cold. – Надворі холодно, ти можеш захворіти, якщо не одягнеш шапку.

 

Дозвіл або заборона

Can I come in? No, you can’t. – Чи можу я зайти? Ні, ти не можеш.

 

Пропозиція або прохання

Can I help you? – Чи можу я вам допомогти?
Can you help me with this task, please? – Чи можете Ви допомогти мені з цим завданням?

 

Could - це минула форма від can. Could виражає здатність в минулому.
He could run very fast when he was younger. – Він міг бігати дуже швидко коли був молодшим.

 

Якщо ж ви хочете щось ввічливо запитати, то доречніше буде також  вжити could.

 

May і might

 

May має подібне значення до can, але є більш формальним. May потрібно вживати, коли ми не дуже впевнені та робимо припущення:

I guess they may come in 10 minutes. – Я думаю, що вони можливо прийдуть через 10 хвилин.

 

Також may доречно застосувати, коли мова йде про дозвіл або заборону на певну дію:

Students may use the dictionaries during the exam. – Студенти можуть використовувати словники протягом екзамену.

Might – це минула форма від may. За допомогою might можна виразити ще менше впевненості ніж з could і may:

Might I ask you something? – Чи можу я щось у вас запитати?

 

Також з might можемо виразити можливість та припущення:

This house is old, however, you might like it. – Хоча цей будинок старий, він тобі має сподобатись.

 

Should та ought to

 

Should та ought to мають аналогічне значення. Не варто забувати, що модальне дієслово ought to має частку to, а should - ні.

Should / ought to вживаємо, коли говоримо про:

 

Пораду

You should/ought to study harder in order to pass your test. – Тобі слід наполегливіше вчитись, щоб скласти іспит.

 

Вірогідність

We should/ought to know the results soon. – Ми маємо скоро дізнатися результати. 

 

Shall

 

Це модальне дієслово рідко використовується в сучасній англійській мові, здебільшого його можна почути в офіційних промовах та наукових доповідях:

 

Each committee shall prepare an annual report. – Кожен комітет має представити щорічний звіт.

Не забуваймо й про те, що за допомогою shall можна сформулювати пропозицію у вигляді питання:

Shall we meet at 5 o’clock? – Давай зустрінемось о п’ятій.

 

Will та would

 

Will в основному використовується для побудови майбутнього часу, але так само як і could можемо використовувати його, коли звертаємось з проханням.

 

Will/would you help me with the exercise, please? – Чи можеш допомогти мені з вправою, будь ласка?

Хоча, для того, щоб сказати ввічливіше, краще застосувати would.

 

Modal verbs with Perfect infinitive

 

Якщо ми критикуємо когось за вчинки чи дії в минулому, варто використовувати модальні дієслова з перфектним інфінітивом. Кожне модальне дієслово має його форму: should, shouldn’t /ought to, oughtn’t to / could, couldn’t/ must, mustn’t / would, wouldn’t / can, can’t / may /might + have + past participle.

 

 • You should’t have called her. – Тобі слід було б їй подзвонити.
 • I can’t find my wallet! I might have left it at home. – Я не можу знайти свій гаманець! Я, мабуть, лишив його вдома.
 • You could have been more attentive! – Ти міг би бути уважнішим!

 

Modal verbs with Passive Voice

 

Модальні дієслова широко застосовуються в пасивному стані. Для цього використовуємо таку структуру: modal verb + to be + past participle.

 

Для утворення теперішнього часу ми просто додаємо дієслово be без частки to і не забуваємо про дієприкметник минулого часу, тобто третю форму дієслова. Подивимося приклади речень:

 • You should clean your shoes (active) – Your shoes should be cleaned (passive).
 • They must write the passage (active) – The passage must be written (passive).
 • You can do this task later (activ) – This task can be done later (passive).

 

Modal verbs in indirect speech

 

Ми використовуємо непряму мову, коли хочемо передати слова іншого мовця, не змінюючи при цьому їх значення. Для цього також можна успішно використовувати модальні дієслова. Але ми маємо пам’ятати, що це можуть бути не всі модальні дієслова, а тільки ті, які мають форму минулого часу:

Can

Could

Must

Had to

May

Might

Will

Would 

May

Might

 • Helen can buy this car. – Хелен може купити цю машину. 
 • He said that Helen could buy this car. – Він сказав, що Хелен може купити цю машину.

 

 • All the participants must be on time. – Всі учасники мають з’явитись вчасно. 
 • The teacher said that all participants had to be on time. – Вчитель сказав, що всі учасники повинні з’явитись вчасно.

 

 • You may leave your bag here in the class. – Ти можеш залишити свою сумку тут, в класі. 
 • Peter said that you might leave your bag here in the classroom. – Пітер сказав, що ти можеш залишити свою сумку тут, в класі.

 

Semi-modal verbs

 

Є деякі слова та конструкції, які мають ознаку модальності та відтінок обов’язку, вміння чи можливості, але не належать до класичних modal verbs. Ці дієслова більш гнучкі, можуть використовуватись у різних часових формах, вони зазвичай мають більш конкретне або специфічне значення, в той час, як модальні дієслова більш абстрактні.  Це такі дієслова як:

 

Dare

Dare – наважитись, ризикнути, посміти. Зазвичай використовується для заперечних речень теперішнього часу.

You daren’t go back home

Також заперечення don’t може стояти на початку речення:

Don’t you dare spoil the party.

В такому випадку don’t you dare означає «навіть не думай, навіть не смій».

 

Want

Want перекладається як: хотіти, бажати, відчувати потребу. Want, як правило, вживається в різних часових формах з часткою to, якщо після неї йде дієслово, або без, якщо стоїть іменник.

 • She wants to buy her own house. – Вона хоче придбати власний будинок.
 • I want a new bicycle for my birthday. – Я хочу новий велосипед на День народження.
 • Do you want to tell me what has happened? – Ти хочеш мені розповісти, що трапилось?

 

Had better

Had better – «було б краще» - це стала конструкція, що використовується, коли ми даємо пораду або висловлюємо власну думку щодо теперішньої або майбутньої ситуації.

You had better spoke to the manager. – Краще поговоріть з менеджером.

Had better часто вживається в скороченій формі: I’d better, you’d better, she’s better etc.

 

Used to

Used to використовуємо, коли маємо на увазі рутинні дії, які виконувались в минулому, але зараз ми їх більше не робимо. Перекладається used to як «колись мав» або «колись було», «колись робив». Також used to стосується змін в зовнішності, стилі, звичках і т.д. Used to – це конструкція лише минулого часу, в неї немає аналогів в теперішньому чи майбутньому часі.

 • Emma used to have long hair, but now she has a short haircut. – Колись Емма мала довге волосся, а зараз в неї коротка стрижка.
 • Pete used to eat a lot of junk food. – Піт колись їв багато шкідливої їжі.

 

Have to

Це синонім до must. Have to перекладається як «треба», «повинен». Різниця між ними полягає в тому, що have to використовується для зобов’язань, які викликані зовнішніми факторами. Як правило, це керівництво до дії чи інструкція.

 

We have to wear smart suits in the office. – Ми повинні носити офіційні костюми в офісі.

Заперечна форма have to – don’t have to, а для займенників he, she, it – doesn’t have to

 • They don’t have to take exams this term. – Вони не повинні складати іспити цього семестру.
 • She doesn’t have to go to work tomorrow. – Вона не повинна йти на роботу завтра.

 

Need

Need – ще одне напівмодальне дієслово, яке використовується для вираження потреби, необхідності виконати дію. Найчастіше його можна зустріти в питальних (need+pronoun) та заперечних реченнях (need not або do not need to):

 •  Need I repeat my question? – Чи потрібно мені повторити запитання?
 • You need not be afraid of my dog. – Тобі не треба боятися мого собаки.
 • You don’t need to call her so often – Тобі не потрібно їй так часто дзвонити.

 

Підсумуємо, що таке модальні дієслова, як їх вживати і як будувати з ними речення

 

1. Модальні дієслова в англійській мові виражають:

 • Обов’язок (duty, obligation)
 • Можливість (possibility)
 • Ставлення до дій чи ситуацій (attitude)
 • Припущення (assumption)
 • Пораду (advice)
 •  Прохання та пропозицію (request and offer)

 

2. Більшість модальних дієслів вживаються без частки to:

 • He must to go
 • We should to help
 • You can see it

Але ought завжди має to.

 

3. Будьте готові до того, що модальні дієслова іноді важко перекласти, тому що вони не виражають саме дію, а наше ставлення до ситуації, поради, вміння, обов’язок.

 

4. Дієслово must використовується тільки в теперішньому часі або для позначення найближчого майбутнього. В решті випадків потрібно вживати have to. Ось як воно виглядає в різних часових формах:

 • Present Simple – must / have to
 • Past Simple – had to
 • Present Perfect – have / has had to
 • Future Simple – must/will have to

 

5. Can та could це форми теперішнього та минулого часу. Для решти часів використовуємо to be able to.

 • Present Simple – am, is, are able to
 • Past Simple – was, were able to
 • Present Perfect – have, has been able to
 • Past Perfect – had been able to
 • Future Simple – will be able to
 • Future Perfect – will have been able to

 

6. Модальні дієслова не потребують допоміжних дієслів do, does, did або to be. Будувати питальні речення з ними доволі просто, для цього модальне дієслово виносимо наперед:

 • Can you call me later?
 • May I ask you something?
 • Shall I close the window?

 

 Для заперечення використовуємо частку not:

Must

Must not (mustn’t)

Can

Cannot (can’t)

Could 

Could not (couldn’t)

Should 

Should not (shouldn’t)

Ought to

Ought not to (oughtn’t to)

Might 

Might not (mightn’t)

May

May not

Shall

Shall not (shan’t)

Will

Will not (won’t)

Would 

Would not (wouldn’t)

 • You must not (mustn’t) bring food here.  –  Ви не повинні приносити сюди їжу
 • You cannot (can’t) use your mobile phones.  –  Ви не можете користуватись мобільними телефонами.
 • You should not (shouldn’t) tell it to anyone.  –  Тобі не слід нікому про це говорити.
 • He could not (couldn’t) swim well when he was a child  –  Він не вмів добре плавати коли був дитиною.

 

Щодо скороченої форми заперечення з may/might, то їх можна зустріти дуже рідко і лише в британському варіанті, де вони виглядають як mayn’t і mightn’t.