Раздел оферы

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

 

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

 

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом оплати Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://speakwell.ua/

 

1.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі (далі – «Отримувач»), комплекс освітніх послуг, пов’язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою у межах розроблених сертифікованими фахівцями навчальних програм (далі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується отримати та оплатити Виконавцеві такі Послуги.

 

2.2. Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Отримувача. Така участь забезпечується шляхом присутності Отримувача на занятті за Розкладом, що попередньо узгоджений з Виконавцем, або шляхом проведення онлайн занять, тобто без фізичного відвідування школи “СПІК ВЕЛЛ”, в разі вибору Замовником онлайн формату надання Послуг.

 

2.3. Строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, графік занять, дати та час їх початку, група, до якої було включено Отримувача) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Виконавцем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується:

 

3.1.1. Надати Послуги відповідно до замовлення та цих умов.

 

3.1.2. Забезпечити Замовнику навчання з викладачем з вищою педагогічною або лінгвістичною освітою, компетенція яких підтверджена відповідними сертифікатами.

 

3.1.3. Забезпечити проведення занять іноземною мовою індивідуально або у відповідності до рівня групи, в разі, якщо Замовником обрано груповий формат навчання. Розподіл за групами відбувається відповідно до результатів офлайн або онлайн тестування/співбесіди до початку вивчення відповідного курсу.

 

3.1.4. Забезпечити Замовника необхідними для навчання учбовими матеріалами відповідного рівня. В залежності від виду обраної програми, вартість підручників та навчальних матеріалів може сплачуватись Замовником додатково. Після закінчення навчального курсу Отримувачем надати сертифікат з інформацією про пройдений курс та рівень володіння іноземною мовою Отримувача (у разі успішного складання фінального тестування та відвідування не менше ніж 70% занять).

 

3.1.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомляти про це Замовника. Повідомлення Замовника здійснюється в телефонному режимі, згідно контактів, які вказував Замовник при акцептуванні цього Договору та здійснення замовлення.

 

3.2. Виконавець відповідно до Договору має право:

 

3.2.1. Визначати рівень володіння Учасником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг.

 

3.2.2. За результатом визначення рівня володіння Отримувача іноземною мовою, спрямувати Отримувача на індивідуальні заняття, або у навчальну групу з відповідним рівнем володіння іноземною мовою, якщо Замовником обрано груповий формат навчання.

 

3.2.3. Змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається.

 

3.2.4. Формувати розклад, змінювати його повністю або його окремі складові за попередньою згодою Замовника.

 

3.2.5. Виконавець має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.

 

3.2.6. Не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом. 

 

3.2.7. У випадку, якщо Отримувач порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу навчання, Виконавець має право відсторонити Учасника від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому.

 

3.2.8. Виконавець має право не надавати Послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця.

 

3.2.9. Змінювати та/або корегувати процес надання Послуг з метою його оптимізації, підвищення якості Послуг, що надаються, включаючи, але не обмежуючись, вносити зміни до складу викладачів, методів та способів надання Послуг, в односторонньому порядку без попередніх повідомлень та/або погоджень із Замовником.

 

3.2.10. Своєчасно та в повному розмірі отримувати оплату Послуг в порядку, визначеному в Договорі.

 

3.2.11. При настанні форс-мажорних обставин, Виконавець залишає за собою право надавати Послуги в дистанційному режимі (в форматі онлайн-занять).

 

3.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний:

 

3.3.1. Забезпечити дотримання Отримувачем встановленого Виконавцем порядку надання Послуг та його присутність на заняттях згідно з розкладом.

 

3.3.2. Здійснити оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором.

 

3.3.3. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.

 

3.3.4. Попередити Виконавця про скасування індивідуального заняття щонайменше за 4 години до його початку, в іншому випадку перенесення заняття або будь-яка компенсація коштів не є можливою.

 

3.4. Замовник відповідно до Договору має право:

 

3.4.1.  Отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором.

 

3.4.2. Наприкінці строку отримання Послуг, отримати від Виконавця рекомендації щодо подальшого вивчення іноземної мови Отримувачем.

 

3.4.3. Додаткові заняття (тематичні тренінги, клуби) надаються за бажанням Замовника та за умови завчасної реєстрації онлайн та наявності вільних місць. Додаткові заняття можуть змінювати формат або припинятися у зв’язку зі зменшенням попиту на них.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.

 

4.2. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, що надсилається Замовнику Виконавцем.

 

4.3. Замовник зобов’язаний здійснити часткову або повну оплату до першого заняття.

 

4.4. При індивідуальному або парному форматі навчання оплату за перше заняття Замовник може здійснювати окремо, у разі подовження навчання, оплата освітніх послуг Замовником здійснюється блоками від 5 (п’яти) занять. Оплата за наступний період навчання відбувається не пізніше його початку.

 

4.5. При груповому форматі навчання оплата здійснюється помісячно або за увесь курс, на вибір Замовника, але у порядку визначеному Виконавцем. Оплата за наступний період навчання відбувається не пізніше його початку.

5. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ

5.1. Замовник має право відмовитись від Послуг в односторонньому порядку на умовах, встановлених цим розділом.

 

5.2. Відмова Замовника від Послуг відповідно до цього розділу має наслідок у вигляді розірвання Договору.

 

5.3. Відмова Замовника має бути викладена письмово або усно і містити повідомлення про те, що Замовник відмовляється від отримання освітніх послуг.  Договір вважається розірваним з дня отримання Виконавцем відмови Замовника від Послуг.

 

5.4. Замовник погоджується з тим, що при груповому форматі навчання:

 

5.4.1. У випадку одностороннього розірвання договору Замовником до початку другого заняття:

 

- сума коштів, що була внесена ним за навчання, може бути повернута Замовнику у повному обсязі;

 

- сума коштів, що була внесена ним за навчання, може бути перенесена на найближчий аналогічний набір або врахована в якості оплати за індивідуальні заняття.

 

5.4.2. У випадку одностороннього розірвання договору Замовнику протягом перших двох тижнів навчання:

 

- невикористана сума коштів, що була внесена ним за навчання, може бути повернута Замовнику;

- невикористана сума коштів, що була внесена Замовником, бути перенесена на найближчий аналогічний набір або врахована в якості оплати за індивідуальні заняття.

 

5.4.3. У випадку одностороннього розірвання договору Замовником пізніше перших двох тижнів навчання, сума коштів, що була внесена за навчання, поверненню не підлягає. Перенесення  на найближчий аналогічний набір або врахування в якості оплати за індивідуальні заняття неможливе.

 

5.4.4. У випадку пропуску занять Замовником, вартість пропущених занять не відшкодовується.

 

5.5. Замовник погоджується з тим, що при індивідуальному чи парному форматі навчання у випадку одностороннього розірвання договору Замовником залишок коштів, що були внесені за навчання, поверненню не підлягає, але може бути замороженим і використаним у якості оплати групових, індивідуальних чи парних занять протягом 6 місяців з моменту замороження.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

 

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути (за можливості) такі порушення у найкоротший строк.

 

6.3. У разі, якщо Замовник визначив отримувачем Послуг Отримувача, відповідальним перед Виконавцем за виконання обов'язків з оплати Послуг та інших умов, передбачених цим Договором залишається Замовник.

 

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або за невиконання зобов’язань за цим Договором, у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), таких як: повінь, землетрус, пожежа і інші явища природи, введення надзвичайного стану або воєнного стану, страйки, карантини, епідемії, надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я, обмежувальні дії влади, зміни в діючому законодавстві, законні дії органів державної влади і ії структурних підрозділів і інші обставини непереборної сили.

 

6.5. Сторона, для якої виникли умови, при яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу сторону про настання цих обставин. Повідомлення повинно містити данні про настання й характер обставин, їхні можливі наслідки, а також пропозиції щодо подальших дій Сторін у зв’язку з настанням таких обставин.

 

6.6. При виникненні форс-мажорних обставин, за згодою Сторін, терміни виконання зобов’язань за даним Договором можуть змінюватись (пропорційно терміну дії форс-мажорних обставин чи їх наслідків) або Договір розривається.

 

6.7. Сторони погодили, що для них достатнім підтвердженням форс-мажорних обставин буде опублікування на офіційних веб-сайтах державних органів влади наступних документів: рішення Президента України про запровадження надзвичайної ситуації в Україні або воєнного стану, рішення (або постанова), розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визнання окремих місцевостей (областей) України від несприятливих погодних умов, запровадження національного (регіонального) карантину у зв’язку з будь-якими епідеміями/вірусними інфекціями (в тому числі, але не обмежуючись: епідемія\карантин через коронавірус), рішення постійної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо впровадження карантину, накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я України і т.д., які стали причиною неможливості виконання зобов’язань.

 

6.8. Виконавець не несе відповідальність за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо воно було викликане перешкодою поза його контролем.

 

6.9. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця Послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір вступає в силу з моментом оплати Послуг чим вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця та діє до закінчення строку надання Послуг.

 

7.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

 

7.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю відмови на умовах та у порядку, передбачених Розділом 6 цих умов.

 

7.4. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку шляхом надіслання відповідного повідомлення Замовнику або усно, якщо:

 

- Отримувач порушує правила спілкування в навчальній групі, що не дає можливості іншим Отримувачам отримувати належно освітні послуги;

- Отримувач намагається втрутитись в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Виконавця;

- якщо Замовник не здійснив повну чи часткову оплату в обумовлені строки, в такому випадку, Отримувач позбавлений права на їх отримання;

- Замовник (Отримувач) грубо порушує інші умови цього Договору.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є договором приєднання.

 

9.2. Виконавець освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

 

9.3. У випадку, якщо Замовник або Отримувач не заперечує відео- та фотозйомку, Виконавець послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.

 

9.4. Виконавець освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Виконавцем послуг вже укладено Договір.

 

9.5. В порядку ч. 1 ст. 307 ЦК України, Замовник акцептуванням цього Договору дає добровільну згоду на здійснення Виконавцем відкритого відеоспостереження в місцях надання Послуг (зокрема, в коридорах та на входах/ виходах приміщення). Замовник розуміє і погоджується з тим, що під відеоспостереження може підпадати і Отримувач Послуг.

 

9.6. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ці умови, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник зобов’язується самостійно відслідковувати зміни до цих умов, шляхом періодичного відвідування Сайту. Умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.

 

9.7. При укладенні цього Договору, Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надсилати йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та e-mail, зазначеним при Замовленні. Замовник має право, при необхідності, відмовитися від їх отримання.

 

9.8. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Сичевська Олена Миколаївна (школа англійської мови Speak Well), яка діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 2 070 000 0000 016078 від 12.04.2016 р.

ЄДРПОУ 2814319224

рахунок UA463052990000026000036701945

МФО 380775

Філіал «КиївСіті» ПАТ КБ «Приватбанк»
 

Адреси надання послуги:

 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1-5, оф. 701

тел.: (044) 290-23-31

e-mail: info@speakwell.ua

 

01133, м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, оф. 213

тел.: (044) 290-23-32;

e-mаіl: klovska@speakwell.ua

 

02140, м. Київ, вул. Мишуги, 8

тел.: (044) 290-23-33

e-mail: poznyaky@speakwell.ua